ماموریت سلام هرمزگان، ساماندهی و بازنشر اخبار رسمی منتشر شده در وبسایتها و مجلات بومی استان هرمزگان میباشد که در همین راستا توجه به چند نکته حائز اهمیت است:

سلام هرمزگان به هیچ عنوان اخبار را بدون ذکر منبع در وبسایت خود منتشر نمیکند.

سلام هرمزگان به هیچ عنوان تغییری در متن و عنوان خبر منتشر شده اعمال نمیکند و عینا همان محتوا بازنشر میشود.

سلام هرمزگان تابع قوانین حاکم بر جمهوری اسلامی ایران بوده و هیچ سمت و سوی سیاسی ای ندارد و نخواهد داشت.